Zorg

Samen zorgen voor uw kind

 

Soms maakt de school, of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. De mentor overlegt dan met u welke hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulp te bieden die het nodig heeft.

 

Het zorgteam op school

 

Soms is het nodig de situatie van uw kind intern te bespreken met deskundigen in de school. Dit kan de teamleider, de orthopedagoog of de psycholoog zijn. Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat nodig is aan hulp en ondersteuning. Zij kunnen die hulp soms zelf bieden of zij kunnen u en uw kind begeleiden naar andere hulp buiten school. Als er hulp buiten school gewenst is, kan de school maatschappelijk werkende (SMW-er) worden ingezet. De SMW-er wordt gezien als de verbinding tussen school en hulpverlening buiten school.

 

Het Intern Zorg Overleg (IZO)

 

Praktijkschool Uithoorn beschikt over een Intern Zorg Overleg dat bestaat uit de teamleider onderbouw, teamleider bovenbouw, orthopedagoog, psycholoog en eventueel de mentor. Wekelijks komt het Intern Zorg Overleg bij elkaar. In het Intern Zorg Overleg worden de leerlingen besproken die extra ondersteuning of hulp nodig hebben. De mentor van de leerling belt de ouder(s)/verzorger(s) om toestemming voor bespreking in het Intern Zorg Overleg. In het Intern Zorg Overleg worden ook nieuw aangemelde leerlingen besproken.

 

Het Extern Zorg Overleg (EZO)

 

Leerlingen die via school hulp krijgen van Altra (de module ATOS/SALTO of SMW) worden 1x per 4 weken besproken in het Extern Zorg Overleg. Aan dit overleg nemen de betrokken hulpverleners van Altra, de schoolpsycholoog, de orthopedagoog en incidenteel de teamleiders deel. Ouder(s)/verzorger(s) geven voor dit overleg toestemming aan Altra.

 

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

 

Wanneer de hulpvraag niet met de binnen school aanwezige hulp kan worden beantwoord, wordt er door de orthopedagoog/schoolpsycholoog een multi disciplinair overleg (MDO) georganiseerd. Afhankelijk van de hulpvraag worden naast de ouder(s)/verzorger(s), experts gevraagd om deel te nemen aan dit overleg. Dit kan bijvoorbeeld de jeugdarts GGZ zijn, leerplicht, iemand van het samenwerkingsverband (SWVAM) of een gespecialiseerd hulpverlener.

 

Jeugdarts GGD

 

De schoolpsycholoog en orthopedagoog hebben overleg met de jeugdarts GGD. Ouders geven hiervoor toestemming aan de jeugdarts.